Zekerheid in zorg

7. Inkomen en uitgaven

inkomen en uitgaven

7. Inkomen en uitgaven

7.1.Beter met geld leren omgaan

7.1.1.Hulp bij beslissingen over geld

7.1.2.Schulden oplossen

7.2.Regelingen bij laag inkomen

7.2.1.Inkomensondersteuning door gemeente

7.2.1.1.Collectieve aanvullende verzekering

7.2.1.2.Kwijtschelding gemeentelijke belasting

7.2.1.3.Bijzondere bijstand

7.2.1.4.Maaltijdregeling

7.2.1.5.Stichting Leergeld

7.2.1.6.Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

7.2.1.7.Regeling maatschappelijke participatie ( Welzijnsbijdrage)

7.2.1.8.Individuele inkomenstoeslag  ( Langdurigheidstoeslag)

7.2.1.9.Normbedragen bijstand en vermogen

7.2.1.10Zorg- en huurtoeslag

7.2.1.11.Bijstand7.1 inhoucdsopgaven

7.2.1.12 Toeslag Ut Toeslag UWV

7.3.Regelingen bij zwangerschap

7.4.Kindregelingen

7.4.1.Kinderbijslag

7.4.2.Kindgebonden budget

7.4.3.Kinderopvangtoeslag

7.4.4.Inkomensafhankelijke combinatiekorting

7.5.Regelingen bij ziekte of beperking

7.5.1.Bijzondere bijstand (7.2.1.3.)

7.5.2.Belastingaftrek

7.5.3.Jonggehandicaptenkorting

7.5.4.Loondoorbetaling bij ziekte

7.5.5.Ziektewet WAO/WIA, Regeling oudere werkloze

7.1.Beter met geld leren omgaan

7.1.1

7.1.1 Hulp bij beslissingen over geld

 • Wanneer u beter met geld wilt leren omgaan, kunt u het beste contact opnemen met de Lumens.

http://www.lumenswerkt.nl

 • Wanneer u iets niet weet, hulp nodig hebt om een formulier in te vullen enz.

http://www.lumenswerkt.nl (tel.nr. 040 2193300)
Ook kunt u contact opnemen met schuldhulpverlening@gemert-bakel.nl

 • Belasting invullen:

Voor FNV leden: Tel 020-5816335 https://www.afspraakmakenfnv.nl/Maakafspraak.aspx

Voor leden van Houvast:  Ellie van de Kamp Belasting tel. nummer: 0492-363005  e-mail: ellie-kamp@live.nl

Voor leden SVG: http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=165

 • Vooral voor ouderen is het raadzaam om bij de notaris een zogenaamde wilsverklaring of levenstestament te regelen.

http://www.gerrits-vangulick.nl/, https://www.nutestament.nl/

 • Ook kunt u informatie inwinnen om een bewindvoerder aan te stellen. Meer informatie vindt u:

https://www.alleszelf.nl/voor-mensen-nooit-alleen/

 • Voor bewindvoerderschap kunt u ook contact opnemen met de Lumens

http://www.lumenswerkt.nl

hand

7.1.2

7.1.2 Schulden oplossen

Hoe werkt schulddienstverlening?

Heeft u problemen met uw financiën? Neem dan contact op met iemand van de Lumens. Zij bekijkt samen met u hoe groot uw financiële probleem is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als u het niet meer zelf kunt oplossen, dan vult de medewerker van de welzijnsorganisatie samen met u een vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat naar Peel 6.1 Schulddienstverlening. U moet ook een toestemmingsformulier en bepaalde bewijsstukken bij Schulddienstverlening inleveren.

Na ontvangst van deze bewijsstukken krijgt u binnen 4 weken een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van Schulddienstverlening. Er wordt grondig gekeken naar uw financiële situatie, het ontstaan van uw problemen en welke mogelijkheden er zijn om uw financiële problemen aan te pakken. Afhankelijk van de ernst van uw financiële problemen, krijgt u de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld inkomensverruimende maatregelen, zoals bijzonder bijstand of speciale regelingen. Of kwijtschelding van o.a. gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Voorop staat dat u gemotiveerd bent om uw problemen zelf op te lossen.

Budgetbeheer en budgetcoaching

Soms is het noodzakelijk dat iemand anders tijdelijk uw inkomsten en uitgaven beheert. Deze persoon zorgt ervoor dat uw vaste lasten altijd worden doorbetaald. Zelf krijgt u dan een beperkt bedrag per week voor levensonderhoud. Tevens leert u dan onder begeleiding weer uw eigen geld te beheren.

7.2.Regelingen bij laag inkomen

 • CAV (Collectieve Aanvullende verzekering)
 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting
 • Bijzondere bijstand
 • Maaltijdregeling
 • Stichting leergeld
 • Tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SIM)
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2022
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Individuele studietoeslag

7.2.1.Inkomensondersteuning door gemeente

7.2.1.1

7.2.1.1 Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

 Dit is een voordelige ziektekostenverzekering, want:

 • u krijgt korting op uw verzekeringspremie;
 • u profiteert van extra vergoedingen voor zorgkosten via deze zorgverzekering;
 • de gemeente verstrekt een bijdrage in de premie.
Collectieve Aanvullende ZorgverzekeringCollectieve aanvullende zorgverzekering bij CZ met korting op zowel basispremie als op aanvullende premie
Voorwaarden en hoogte
Inkomensnorm120%
VermogenstoetsNee
Hoogte premie-basis (Zorg op maat) + gemeenten extra: €150,54
-basis (Zorg op maat) + gemeenten extra uitgebreid €148,31 Wèl gespreid betalen eigen risico!
Aanvullende voorwaardeVooruitbetalen eigen risico in 10 termijnen bij pakket extra uitgebreid
Toegang
Eenmalige aanvraag via Senzer/www.gezondverzekerd.nl
Al verzekerd bij CZ: Aanmelding gehele jaar mogelijk.
Elders verzekerd: Aanmelding alleen m.i.v. 1 januari mogelijk.

 

Mensen met alleen AOW vallen onder deze regeling.

Lees hier of u in aanmerking komt voor deze regeling en hoe u het kunt aanvragen

Het aanvraagformulier

AOW-pensioen: Bekijk hier alle AOW bedragen

aoww

7.2.1.2

7.2.1.2 Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten is door GB uitbesteed aan de BS-OB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant). Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw inkomen, of u alleenstaand bent of gehuwd en hoeveel geld u kwijt bent aan huur en zorgkosten.

Bij een laag inkomen kunt u een aanvraag doen voor een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belasting. Bij een laag inkomen moet gedacht worden aan een inkomen op het minimum vergelijkbaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB).

U kunt voor de gemeentelijke belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen voor:

 • (het basis bedrag van de) afvalstoffenheffing
 • Rioolrecht (vastrecht)

Voor bedrijfspanden (de zogenaamde niet-woningen) kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

U ontvangt uw aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen 2x per jaar.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen
 • Aanslag  waterschapslasten

Kwijtschelding van belasting moet u ieder jaar opnieuw aanvragen.

Iedereen die de aanslag(en) om financiële redenen moeilijk kan betalen, kan een verzoek tot kwijtschelding indienen. Wij raden aan iedereen met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en zonder enig vermogen, een kwijtschelding aan te vragen.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant 
Voorwaarde en hoogteInkomen op bijstandsniveau of alleen AOW
VermogenstoetsJa! Anders dan bij bijstand!
Richtlijn: 1 maand huur + 1 maand ziektekostenpremie + maximale aanspraak kindgebonden budget voor 1 maand + normbedrag levensonderhoud

Informatie kwijtschelding

Aanvragen kwijtschelding

Het is wellicht handig zelf een proefberekening te maken. Zie hiervoor onderstaande link van de gemeente Helmond. GB gebruikt dezelfde normen voor wonen-zorg en kosten levensonderhoud.

Proefberekening

 

7.2.1.3

7.2.1.3 Bijzondere bijstand

Hebt u kosten die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering voor noodzakelijke en bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen.

Voor wie?

Iedereen kan een beroep doen op bijzondere bijstand! Alle mensen met een minimum- of laag inkomen komen in aanmerking. Het is geen vereiste dat u ook algemene bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt. Ook als u chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt bijzondere bijstand hulp.
Waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen?
Voorbeelden van kosten die vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand:

 • eigen bijdrage voor o.a. ziektekosten en thuiszorg
 • rechtsbijstand
 • bewindvoerderskosten
 • kosten voor fysiotherapie
 • dieetkosten op medisch voorschrift
 • kosten voor hulp in de huishouding

Dit is slechts een greep uit de bijzondere kosten die vergoed worden. Twijfelt u of u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand kan aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Waarvoor kan ik geen bijzondere bijstand aanvragen?

Voorbeelden van kosten die niet vergoed worden door de bijzondere bijstand:

 • alledaagse kosten (bijvoorbeeld: huur, gas, water, licht, boodschappen)
 • boetes (bijvoorbeeld: snelheidsovertredingen, zwartrijden in het openbaar vervoer)
 • alimentatieverplichtingen
 • kosten van geleden schade (bijvoorbeeld: brand- of autoschade)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand van Peelgemeenten, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

De kosten die u vergoed wilt, moeten ook voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • de kosten moeten bijzonder zijn
 • de kosten moeten noodzakelijk zijn
 • de kosten moeten in Nederland gemaakt zijn
 • de kosten worden niet vergoed door anderen (bijvoorbeeld: uw werkgever of  ziektekostenverzekering)

Zie onderstaande tabel  voor meer info

Bijzondere BijstandVergoeding van noodzakelijke en bijzondere kosten die men zelf niet kan betalen. Betreft een individuele beoordeling, toetsing aan art.35 van de participatiewet en gemeentelijk beleid.
Neem contact op met Senzer wanneer u denk hiervoor in aanmerking te kunnen komen.
Hieronder een vergelijking in draagkracht (inkomen en vermogen) en draagkrachtperiode
Draagkracht en -periode110% van de bijstandsnorm
*Soms geldt 100%, vaak als het om een lening gaat
Inkomen boven draagkracht percentage50% van inkomen boven 110% en 120% van bijstandsnorm.
Draagkrachtperiode1e dag van de maand waarop kosten betrekking hebben, in beginsel vastgesteld voor periode van 12 maanden
In aanmerking te nemen middelen uit vermogenAlles boven vrij te laten vermogen moet voor kosten worden aangewend
Welke bestanddelen tellen mee voor vaststellen vermogen?Alleen bank- en spaartegoeden tellen mee.
Eigen woning en overige vermogensbestanddelen blijven buiten beschouwing.
ToegangAanvraag via Senzer
Zie onderstaande linkjes

Aanvraag via Senzer

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier voor bijzondere bijstand voor personen die een uitkering hebben bij Senzer

Aanvraagformulier voor bijzondere bijstand voor personen die geen uitkering hebben bij Senzer

Tip:

Veel mensen weten niet waar ze allemaal recht op hebben. Op www.nibud.nl/berekenuwrecht/ kunt u nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor bepaalde regelingen of tegemoetkomingen in de kosten.

7.2.1.4

7.2.1.4 Maaltijdregeling

Bent u niet in staat om zelf te koken? Dan kunt u een maaltijdregeling aanvragen.

Wat is maaltijdregeling?

Voeding speelt een belangrijke rol in ons leven. Een goed eetpatroon draagt bij aan onze gezondheid. Helaas is niet iedereen in staat om zelf elke dag te koken en boodschappen te doen. Denk hierbij aan ouderen, langdurig zieken en mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. De vorm van de maaltijdregeling verschilt per gemeente.

Asten, Gemert-Bakel en Someren

Maaltijdregeling vraagt u aan via de bijzondere bijstand. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de inkomens- en vermogensnormen die gelden voor de bijzondere bijstand.

Maaltijdregeling 
Tegemoetkoming in de kosten voor een maaltijdvoorziening voor ouderen, chronisch zieken en gehandicaptenGeen bijzondere regeling!
Valt onder regeling Bijzondere Bijstand

U kunt op verschillende manieren een maaltijd krijgen. Zo kunt u maaltijden thuis laten bezorgen door maaltijdservices als Savant Zorg, Onis en Culinique. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. U bent vrij om te kiezen bij welke maaltijdservice u maaltijden besteld. Daarnaast is het mogelijk om samen met anderen te eten. Denk hierbij aan gezamenlijk eten in een wijkgebouw, buurthuis of ontmoetingscentrum. Ook is mee-eten in verzorgingshuizen, serviceflats of woonzorgcentra een optie.

Omdat de kosten van een maaltijdservice vaak hoger zijn dan wanneer u zelf een maaltijd bereidt, worden deze kosten als bijzonder en noodzakelijk gezien. Enkel de meerkosten worden vergoed. De vergoeding is gelijk aan de prijs van de maaltijd min het bedrag dat voor
een zelfgemaakte maaltijd is opgenomen in de Nibud-prijzengids.

Kom ik in aanmerking?

 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u kunt vanwege gezondheids- of sociale redenen niet zelf uw maaltijden bereiden
 •  hebt onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen, volgens de vastgestelde regels van de bijzondere bijstand (Gemert-Bakel)

7.2.1.5 Stichting leergeld7.2.1.5

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 83 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

Stichting Leergeld  
Biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnenschoolse en buitenschoolse activiteitenTelefonisch bereikbaar di. tussen 13.00 en 15.00 uur en vrij. tussen 9.15 en 10.15 uur
0650979725
Mail: contact@gemert-bakel.leergeld.nl
www.leergeldgemert.nl

Doe een aanvraag bij Stichting Leergeldleergeld

7.2.1.6 Tegemoetkoming kosten kinderopvang7.2.1.6

Een tegemoetkoming is een bijdrage voor ouders in de kosten voor kinderopvang. Op dit moment zijn twee  regelingen van kracht.

 • een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI)

Een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI)

Hebt u een SMI en gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Een SMI geeft aan geeft aan dat er in een gezin sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking van ouder(s) of kind(eren). Daarom kan het noodzakelijk zijn enkele dagdelen per week gebruik te maken van kinderopvang. Een SMI heeft twee doelen:

 • het ontlasten van ouders met een handicap of chronische ziekte
 • het ondersteunen van kinderen die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen

De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan de totale kosten van de kinderopvang. Een tegemoetkoming op basis van een SMI duurt maximaal zes maanden. Na zes maanden dient u zelf een structurele oplossing gevonden te hebben.

Voor wie?

In de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek kunnen alleen gezinnen met een SMI beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op basis van een SMI, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren
 • uw gezin heeft een SMI
 • u hebt geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst
 • u kunt geen beroep doen op een andere passende voorziening
 • het kind of de kinderen waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt, zit(ten) nog niet op het voortgezet onderwijs
 • de instelling waar u uw kind(eren) naartoe brengt, is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)

7.2.1.7

7.2.1.7 Regeling maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie is de deelname van inwoners aan sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. De gemeente Gemert-Bakel vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen stimuleren en sociale isolementen voorkomen. De hoogte van de bijdrage is maximaal €150,00 per gezinslid per jaar. Denk hierbij aan kosten als:

 • abonnementen en kaarten, voor o.a. bibliotheken, theaters en musea
 • contributies en lidmaatschappen, voor o.a. sport-, muziek- en buurtverenigingen
 • cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen
 • eenmalige activiteiten, zoals schoolreisjes en excursies

Dit is slechts een greep uit de kosten die vergoed worden. Twijfelt u of u voor bepaalde kosten wel of geen bijdrage kan aanvragen? Neemt u gerust contact met ons op.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor maatschappelijke participatie, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlandse of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u bent geen student
 • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • uw vermogen is niet hoger dan de vermogensnorm

Of u in aanmerking komt voor een bijdrage hangt dus af van uw inkomen en vermogen.  Zie onderstaande link.

Maatschappelijke participatieVergoeding i.v.m. maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten Peelgemeenten
Voorwaarden en hoogteGemert-Bakel
Inkomensnorm110%
Hoogte€150,00 per gezinslid per jaar
DoelgroepAlle gezinsleden vanaf 2 jaar met uitzondering van studenten
Toegang
Automatisch: Mensen die in de bijstand zitten.
Overige minima via Gebiedsteam Gemert-Bakel. 0492-378500 of gemert-bakel@peelgemeenten.nl
AfhandelingPeelgemeenten, klantbegeleiders Minimavoorzienigen

maatschappelijke participatie

 

 

7.2.1.8

 

 

 

 

7.2.1.8 Individuele inkomenstoeslag

Hebt u al enkele jaren een laag inkomen en geen uitzicht op hogere inkomsten? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze regeling stond tot 1 januari 2015 bekend als langdurigheidstoeslag.

Wat is individuele inkomenstoeslag?

Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht hebben op hogere inkomsten. Bij het toekennen van de toeslag wordt rekening gehouden met uw sterke punten, vaardigheden en de inspanningen die u hebt verricht om tot inkomensverbetering te komen. Het bedrag is vrij te besteden. Hiermee kunt u apparaten kopen of vervangen die u anders moeilijk kunt betalen. Denk hierbij aan een koelkast, bankstel of wasmachine.

Voor wie?

Iedereen kan een beroep doen op individuele inkomenstoeslag! Alle mensen met een minimum- of laag inkomen komen in aanmerking. Het is geen vereiste dat u bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt. Ook als u chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt  individuele inkomenstoeslag hulp.

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u woont in de gemeente Gemert-Bakel
 • u bent ouder dan 21 jaar en niet pensioengerechtigd
 • u bent geen student
 • u hebt een langdurig laag inkomen en weinig vermogen
 • u bent niet in staat een hoger inkomen te krijgen
 • u heeft in de 12 maanden voor de peildatum geen individuele inkomenstoeslag ontvangen

Om vast te stellen of u een langdurig laag inkomen heeft, stelt de gemeente een peildatum vast. Dat is de datum waarop u de aanvraag heeft ingediend. De periode voorafgaand aan uw aanvraag is de referteperiode. Voor Senzer bestaat deze periode uit drie of vijf jaar. Dat wil zeggen dat uw inkomen tijdens de referteperiode niet hoger mag zijn geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm.
Of u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag hangt dus af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor een overzicht van de inkomensnormen en referteperiodes in uw gemeente kijkt u in de onderstaande tabel. Een completer overzicht van de inkomens- en vermogensnormen inclusief bedragen vindt u hier.

Individuele inkomenstoeslagToeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen
Voorwaarde en hoogte
LeeftijdVanaf 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd
Referte periode36 maanden voorafgaand aan peildatum
Inkomensnorm110%
Vrijlating InkomstenNee
Hoogte bijdrageAlleenstaande: €390 Alleenstaande ouder: €501 Gehuwden: €557
ToelatingEenmaal per 12 maanden. Aanvraag via Senzer
Aanvraagformulier inkomenstoeslag:Aanvraagformulier inkomenstoeslag

* Voor gehuwden/samenwonenden geldt dat beide partners aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen. Als één van de partners geen recht heeft op individuele inkomenstoeslag, krijgt de partner die wel recht heeft op de toeslag de vergoeding die geldt voor een alleenstaande ouder.

 

Individuele studietoeslag

Individuele StudietoeslagToeslag voor studenten met een arbeidshandicap
Voorwaarde en hoogte
Leeftijd18 jaar en ouder
InkomenRecht op WSF of WTOS
BelemmeringenArbeidshandicap of langdurig medische beperkingen/belemmeringen maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
InkomstenNaast studiefinanciering geen andere inkomsten
Hoogte10% van wettelijk minimumloon. Het is een belaste uitkering
FrequentieMaandelijks
DuurZolang belanghebbende studiefinanciering ontvangt maar maximaal 4 jaar
ToegangOp aanvraag via Senzer: 0492-753286

Aanvraagformulier voor individuele studietoeslag

 

 

7.2.1.9 Normbedragen, bijstand en vermogen

Wanneer komt u in aanmerking voor minimaregelingen zoals collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand of kwijtschelding eigen bijdrage wmo?

 Normen minimavoorzieningen

Vermogensgrens

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2023Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt de gemeente of u niet teveel vermogen bezit. Wanneer u meer vermogen bezit dan toegestaan, kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien en heeft u geen recht op bijstand totdat u bent ingeteerd. Het bedrag dat u maximaal mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie.
wie:maximaal toegestaan vermogen in 2023
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen€15.210
met partner, samenwonend of gehuwd€15.210
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€64.100
Pensioenkorting:
Alleenstaand€25,15
Samenwonend€50,30
IO AOW€5,00

tabel 5

Normen minimavoorzieningen

De ZCG wil u zo goed mogelijk informeren toch adviseren wij u altijd even contact op te nemen met de desbetreffende verantwoordelijke organisatie. Aan de door ons verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Normen minimavoorzieningen (vanaf 1 januari 2023)    
Alleenstaande
Artikel 21a PW
Samenwonend
90% van norm art. 21b PW
Alleenstaand Pensioengerechtigd
Artikel 22a PW
Samenwonend pensioengerechtigd
Artikel 22b/c PW

Incl. VT / Excl. VTIncl. VT / Excl. VTIncl. VT / Excl. VTIncl. VT / Excl. VT
100% bijstandsnorm per maand€1195,66 / €1135,88€1708,08 / €1622,68€1330,67 / €1264,14€1807,20 / €1716,84
Netto AOW per 1-7-2022€1420,98 / €1353,11€969,49p.p./€920,98p.p.
110% bijstandsnorm per maand:
Bijv. bijzondere bijstand, maatschappelijke participatiebijdrage, individuele inkomenstoeslag
€1315,23 / €1249,47€1878,89 / €1784,94€1463,74 / €1390,55€1987,92 / €1888,52
120% bijstandsnorm per maand: Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
€1434,79 / €1363,06€2049,70 / €1947,22€1596,80 / €1516,97€2168,64 / €2060,21
130% bijstandsnorm per maand: IN GB niet toegepast€1554,36 / €1476,64€2220,50 / €2109,48€1729,87 / €1643,38€2349,36 / €2231,89

Eigen bijdrage WMO 2023    
AlleenstaandeSamenwonendAlleenstaand PensioengerechtigdSamenwonend Pensioengerechtigd
Normen eigen bijdrage WMO omgerekend naar jaarinkomenTot €26.168,90Opmerking 1: Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO. U betaalt wel een eigen bijdrage voor beschermd wonen
Opmerking 2: Normen kostendelersnorm (art. 22a, derde lid) - norm voor jongere partner, indien geen ten laste komende kinderen €269,51
Tot €19961,00Tot €27.603,04
Heeft u een verzamelinkomen in 2023 dat lager is dan in de tabel dan hoeft u geen eigen bijdrage voor de WMO te betalenGeen eigen bijdrageU betaalt wel een eigen bijdrage voor beschermd wonen.Geen eigen bijdrageGeen eigen bijdrage

 

Een Pas Vooruit

Het winkelpasje vraagt men aan bij Lumens. Lumens toetst de bestedingsruimte in het inkomen. Hier zijn regels voor. Waarde varieert van € 75,00 tot € 125,00 per maand.

Pas Vooruit 
Voor tijdelijke overbrugging voor aanschaf van gezonde voeding

 

www.gemert-bakel.nl/producten/een-pas-vooruit

Aanvragen bij: lumens@gemert-bakel.nl of telef: 040-2193300

Overzicht regelingen Minima Gemert-Bakel

 

7.2.1.10

7.2.1.10 Huur- en zorgtoeslag

Kan ik Zorgtoeslag krijgen?

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: Een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

 

Huurtoeslag

Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen.  Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de hoogte van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Voor meer informatie en een proefberekening ga naar:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

 

 

 

7.2.1.11 Bijstand7.2.1.11

Bijstandsnorm

De bijstandsnorm geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de nieuwe normbedragen zijn.

Voor bijstandsnorm zie 7.2.1.9

 

Minimumloon

Voor actuele minimumloon  – en uitkeringsbedragen zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/17/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2022

 

7.2.1.12

7.2.1.12 Toeslag op uitkering of loon door UWV

Wanneer u uitkering van het UWV door ziekte of arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan het sociaal minimum dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag tot dat sociaal minimum.

Toeslagenkaart 2022 (belastingdienst.nl)

 

uwv

7.3

7.3 Regelingen bij zwangerschap

Stichting Mom2B 
Voor aanschaf van basisspullen voor baby, peuter, kleuterAlleen hulpverlener zoals wijkverpleegkundige, bewindvoerder of opvoedingsdeskundige kan pakket aanvragen. De stichting organiseert ook verschillende activiteiten.

https://stichtingmom2b.wixsite.com/stichtingmom2b

 

ZEZ-uitkering is een soort zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Met een ZEZ-uitkering kunt u op tijd stoppen met werken als u zwanger bent. Ook hoeft u na de bevalling niet meteen weer aan het werk te gaan. Kijk dan bij ZEZ-uitkering.

Babyuitkering voor tienermoeders

Een babyuitkering is een maandelijks bedrag voor tienermoeders, bedoeld voor de verzorging van de baby. De uitkering wordt ook wel ‘Bijstand voor inwonende tienermoeders’ genoemd.

Wie krijgt een babyuitkering?

NIet iedere gemeente heeft een babyuitkering. En er gelden verschillende regels en voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de moeder jonger is dan 18 jaar, alleenstaand en bij haar ouders inwoont. De babyuitkering stopt als de moeder 18 jaar wordt. Als zij dan werkeloos is, kan de gemeente bekijken of een leerwerktraject mogelijk is.

Babyuitkering in uw gemeente?

U kunt bij uw gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn voor tienermoeders onder de 18 jaar.

babay

7.4.1

 7.4.Kindregelingen

7.4.1 Kinderbijslag

Kindregelingen 2015

In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.

De 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen zijn:

Kinderbijslag

 • De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2015 niet aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de kinderbijslag niet meestijgt met de stijging van de prijzen. De kinderbijslag wordt per 1 januari 2016 voor het eerst weer aangepast aan de inflatie.
 • Er gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma van havo, vwo, of mbo niveau 2 of hoger.
 • Uitwonende kinderen tot 16 jaar jaar mogen onbeperkt bijverdienen. Voor hen vervalt de toets op hun inkomen.
 • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.
 • Een ouder met een gehandicapt kind, maar zonder partner of waarvan de partner niet werkt, heeft recht op een extra bedrag aan kinderbijslag bij van € 1.460,-. Dit bedrag komt bovenop de 2x kinderbijslag.

flesje

7.4.2

7.4.2 Kindgebonden budget

 • U kunt kindgebonden budget krijgen als u met uw gezin in het buitenland woont en in Nederland werkt. Dit is ook zo als met uw gezin in Nederland woont en in het buitenland werkt. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als iemand die in Nederland woont en werkt.

7.4.3....

 7.4.3 Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is geld van de overheid voor ouders met kinderen in de kinderopvang.

Wie kan deze toeslag krijgen?

De kinderopvangtoeslag is beschikbaar voor werkende ouders, alleenstaande ouders, co-ouders, pleegouders en adoptieouders. De precieze voorwaarden vindt u op Rijksoverheid.nl.

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?schooltas

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan op Toeslagen.nl. Wacht niet te lang: u moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier? Op de website van de Belastingdienst staan adressen van toeslagenservicepunten bij u in de buurt.

7.4.4

 7.4.4 Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ouders die voor kinderen onder de 12 jaar zorgen en daarnaast werken kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. De korting betekent dat zij minder belasting en premies betalen. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van het inkomen. De Rijksoverheid wil ouders hiermee stimuleren om (meer) te gaan werken. Ouders vragen de combinatiekorting aan bij de Belastingdienst via hun belastingaangifte.

U vraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan door aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst of met het aangifteformulier. De Belastingdienst past zelf de korting toe als u daarvoor in aanmerking komt.

7.5.2

7.5.Regelingen bij ziekte of beperking

7.5.2 Belastingaftrek

Via onderstaande link kunt u nagaan welke zorgkosten aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomsten belasting.

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/geneeskundige-hulp/

 

7.5.3

7.5.3 Jonggehandicaptenkorting

Regelingen bij ziekte/beperking

Dit is een belastingvoordeel voor mensen die vanaf jongere leeftijd een beperking of ziekte hebben waardoor zij niet (volledig) kunnen werken. Dankzij de korting betaalt u minder belasting over uw inkomen of uitkering. U houdt dus meer geld over.

Veel jonggehandicapten krijgen de korting al omdat UWV het bedrag verrekent met de Wajong-uitkering. En soms verrekent de werkgever de korting met het loon. U kunt dit nakijken op de formulieren van UWV of navragen bij uw werkgever.

7.5.4

7.5.4 Loondoorbetaling bij ziekte

Ziektewet (loondienst): Meestal 1e jaar 100%, 2e jaar 70%

Na twee jaar nog ziek:

1 Werkgever zoekt naar andere functie binnen bedrijf.

2 Vervangend werk is niet  aanwezig of u bent te ziek: aanvraag WIA

ziek

 

 

7.5.5 Ziektewet WAO/WIA, Regeling oudere werkloze

Zie bijlage: “Ziektewet WAO WIA en werkloze oudere”