Zekerheid in zorg

8. Eigen bijdragen in de zorg

8 inhoud

 

8.Eigen bijdragen in de zorg

8.1.Eigen bijdrage WMO

8.2.Eigen bijdrage ZVW

8.3.Eigen bijdrage WLZ

8.4.Verandering aanvragen peiljaar CAK

 

 

 

 

8.1 Eigen bijdrage WMO

Zie tabel 7.2.1.9.

 

8.2 Eigen bijdrage ZVW

Indicatie gebeurt door de wijkverpleegkundige.

Eigen risico 2022 385 euro

Niet alle zorg valt onder het eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor:

  • De huisarts (voorgeschreven medicijnen en bloedonderzoeken zijn niet uitgesloten van het eigen risico)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg (let op eigen bijdrage)
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Zorg die door aanvullende verzekering vergoedt

Omdat zorgverzekeraar vanaf 2017 voor 100 % risicodrager is voor uitvoering van de ZorgVerkeringsWet ( ZVW) zal het eigen risico en premie van de basisverzekering de komende jaren naar verwachting stijgen.

Maar daar staat tegenover dat de thuiszorg (Verzorging en verpleging) gratis is. Dus geen eigen risico!

Soms kunt u een afweging maken tussen intensieve thuiszorg en een WLZ voorziening.

Soms vraagt de gemeente, ook wanneer u dat niet wilt, een WLZ  voorziening voor u aan.

 pillwn

8.3

 

8.3 Eigen bijdrage WLZ

Wet Langdurige Zorg

A Eigen lage bijdrage voor zorg met verblijf. (WLZ)

Indicatie door CIZ

Wanneer lage eigen bijdrage?

•    U bent voor het eerst opgenomen in een instelling. Of uw eerdere opname was langer dan 6 maanden geleden. Dan betaalt u de
eerste  zes maanden (de wachttijd) de lage eigen bijdrage.
•    U (of uw partner) verblijft tijdelijk in een instelling. U heeft een verklaring terugkeer naar de maatschappij (TNM).
•    U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering.
•    U bent gehuwd en uw partner woont nog thuis.
Let op: Personen met een ongehuwden AOW gelden voor de AWBZ als ongehuwd! Ook als u niet wettelijk gescheiden bent.
•    U of uw partner heeft een volledig pakket thuis (VPT), of een pgb Wlz.

Eigen hoge bijdrage voor zorg met verblijf. (WLZ)

Wanneer een hoge bijdrage? Wanneer u niet in aanmerking komt voor de lage eigen bijdrage!
Tip: Maak proefberekening op: www.hetcak.nl

 

8.4 Verandering peiljaar aanvragen bij CAK8.4

 

Aanpassing van de eigen bijdrage (Aanvraag verandering peiljaar)

U kunt zelf berekenen met www.hetcak.nl

ciak